پیست اسکی توچال در لیست تخفیفان قرار گرفت

استفاده از پیست اسکی توچال در روزهای شنبه تا چهارشنبه تنها با پرداخت ۷۸۴۰۰ تومان اما به ارزش ۹۸۰۰۰ تومان ۲۰% تخفیف
استفاده از اسنوموبیل در روزهای شنبه تا چهارشنبه در پیست اسکی توچال تنها با پرداخت ۸۰۰۰۰ تومان اما به ارزش ۹۰۰۰۰ تومان ۱۱% تخفیف